Prawo cywilne

Prawo cywilne stanowi głąź prawa obejmującą zespół norm, regulujących stosunki między równymi względem siebie podmiotami prawa, przy jednoczesnym uwzględnieniu interesu powszechnego. Oznacza to, że w jego obrębie nie występuje charakterystyczny dla prawa publicznego stosunek podporządkowania jednego podmiotu innemu. Ze stosunków cywilnoprawnych wynika zasada autonomiczności, która oznacza, że poszczególne podmioty samodzielnie kształtują relacje między sobą.

W ramach usług z zakresu prawa cywilnego, oferujemy pomoc i prowadzenie postępowań, m.in.:

- o zapłatę

- o odwołanie darowizny

- o ustalenie i uregulowanie stanu prawnego nieruchomości

- o zasiedzenie nieruchomości

- o uchylenie wyroku sądu polubownego

- o zniesienie współwłasności

- o naruszenie posiadania

- o wydanie rzeczy  

- o rozliczenie nakładów na rzeczy wspólne

- o ustalenie istnienia stosunku prawnego

- o ochronę dóbr osobistych

- o odwołanie oświadczenia woli

 - o zapłatę wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z rzeczy  

- o ustalenie sposobu korzystania z nieruchomości

- o zobowiązanie do złożenia oświadczenia woli

-o wydanie lokalu w tym eksmisjeo ustanowienie służebności przesyłu

- sporządzanie umów oraz dochodzenie roszczeń za niewykonanie lub nienależyte wykonanie kontraktu.