Prawo Karne

PRAWO KARNE

 

Prawo karne obejmuje swym zasięgiem ogół przepisów regulujących konsekwencje wynikające z nieposzanowania obowiązujących norm, łamania przepisów i popełniania czynów zabronionych. Czyny zabronione w nomenklaturze prawa karnego określane są mianem przestępstw bądź wykroczeń.

 

W obrębie prawa karnego funkcjonują różne podziały, na podstawie których można wyodrębnić szczególne płaszczyzny działań.

 

Podział prawa karnego wg kryterium przedmiotu regulacji:

 

 • prawo karne materialne,
 • prawo karne procesowe,
 • prawo karne wykonawcze.

 

Podział prawa karnego wg kryterium zakresu zastosowanie:

 

 • prawo karne powszechne,
 • prawo karne indywidualne (dla poszczególnych sektorów branżowych bądź dla wyodrębnionego zakresu zagadnień – np. prawo karne wojskowe, prawo karne skarbowe).

 

Podział prawa karnego wg kryterium wagi czynów:

 

 • prawo karne sensu stricto,
 • prawo wykroczeń.

 

Przepisy prawa karnego zostały ujęte w następujących kodeksach:

 

 • Kodeks karny,
 • Kodeks postępowania karnego,
 • Kodeks karny wykonawczy,
 • Kodeks karny skarbowy.

 

 

Wśród czynów zabronionych, o których stanowi prawo karne, wyróżnia się m.in.:

 

 • naruszenie nietykalności cielesnej (w tym ciężkie pobicia, powodujące trwały uszczerbek na zdrowiu);
 • nieumyślne spowodowanie śmierci, zabójstwa w afekcie, morderstwa z premedytacją;
 • przestępstwa skarbowe, finansowe, wyłudzenia etc.;
 • kradzieże, oszustwa, fałszerstwa, etc.;
 • przestępstwa związane z narkotykami;
 • wykroczenia drogowe popełnione pod wpływem alkoholu;
 • pomówienia;
 • stalking, mobbing oraz inne formy nękania;
 • cyberprzestępczość (wykradanie danych, włamania do komputerów i serwerów, blokowanie systemów, rozpowszechnianie nielegalnych treści etc.)

 

Powyższe zagadnienia nie wyczerpują problematyki prawa karnego, lecz stanowią jedynie jego przykładowy obraz.

 

 

PRAWO KARNE – adwokat – BIAŁYSTOK

 

Wiedza statystycznego obywatela w zakresie prawa karnego jest zazwyczaj niewystarczająca, aby móc skutecznie brać czynny udział w postępowaniach sądowych, zarówno w charakterze pokrzywdzonego, jak też oskarżonego. Zawiłość i stopień skomplikowania litery prawa są (tak jak w przypadku każdej specjalizacji) barierą, która wymaga pomocy eksperckiej. Podobnie jak w przypadku problemów ze zdrowiem udajemy się do lekarza specjalisty, tak samo w przypadku, gdy mamy do czynienia z prawem karnym, należy skorzystać z pomocy adwokata.

Nasza kancelaria świadczy kompleksową pomoc z zakresu prawa karnego oraz oferuje reprezentację stron na wszystkich etapach postępowania.

W ramach naszych usług, proponujemy:

 • reprezentowanie podejrzanego i oskarżonego w sprawach karnych oraz karnoskarbowych - przed organami ścigania i sądami wszystkich instancji

 

 • reprezentowanie obwinionego w sprawach o wykroczenia - przed organami ścigania i sądami wszystkich instancji

 

 • obrona osób nieletnich, wobec których prowadzone jest postępowanie o czyn karalny lub demoralizację

 

 • reprezentowanie osób pokrzywdzonych przestępstwem - w charakterze pełnomocnika pokrzywdzonego w postępowaniu przygotowawczym, a także pełnomocnika oskarżyciela posiłkowego, oskarżyciela subsydiarnego oraz oskarżyciela prywatnego przed sądmi wszystkich instancji

 

 • reprezentowanie skazanego w postępowaniu wykonawczym (sporządzanie wniosków, między innymi: o udzielenie przerwy w wykonywaniu kary, odroczenie wykonania kary, warunkowe przedterminowe zwolnienie z odbywania kary pozbawienia wolności, przedterminowe zatarcie skazania, zmianę wykonywania zakazu prowadzenia pojazdów, tzw. "blokada alkoholowa", rozłożenie na raty bądź umorzenie orzeczonej kary grzywny, udzielenie zezwolenia na odbywanie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego)

 

 • prowadzenie spraw o odszkodowanie i zadośćuczynienie za niesłuszne skazanie, tymczasowe aresztowanie i zatrzymanie

 

 • sporządzanie wniosków i prowadzenie spraw o wznowienie postępowania karnego

 

 • sporządzanie wniosków o ułaskawienie.

Adwokat - prawo karne Białystok