Prawo Rodzinne

 

PRAWO RODZINNE

 

Alimenty  §  adwokat  §  Białystok

pomoc prawna z zakresu prawa rodzinnego

 

Nasza kancelaria adwokacka w Białymstoku oferuje szeroki wachlarz pomocy prawnej z zakresu spraw rodzinnych, a więc dotyczących kwestii rozwodowych, majątkowych, alimentacyjnych, ustalenia kontaktów etc. Szczególną troskę przykładamy do spraw powiązanych z relacjami pomiędzy rodzicami a dziećmi, kierując się przy tym ogólnie pojętym dobrem dziecka.

 

Nasi Klienci mają zapewnione kompleksowe wsparcie (zarówno w postaci czynnej pomocy prawnej, jak i porad prawnych), a także dyskrecję i zrozumienie w trudnych sytuacjach życiowych.

 

 

Ustalenie obowiązku alimentacyjnego

 

Obowiązek alimentacyjny najczęściej kojarzony jest z sytuacją, gdy rodzic – nie zamieszkujący wspólnie z dzieckiem – łoży na dziecko w celu zaspokojenia jego potrzeb życiowych. Jednakże w określonych sytuacjach obowiązek ten może dotyczyć każdego z krewnych w linii prostej, a tym samym pozwanymi o alimenty mogą być dziadkowie oraz dorosłe dzieci i dorośli wnukowie. Obowiązek alimentacyjny może zaistnieć także wobec krewnych w linii bocznej (brat – siostra), wobec powinowatych (ojczym, macocha, dorośli pasierbowie), a także wobec małżonków w separacji lub wobec byłych małżonków.

 

Alimenty  §  adwokat  §  Białystok

Zajmujemy się wszelkimi sprawami o ustalenie obowiązku alimentacyjnego. Pomagamy optymalnie oszacować wysokość alimentów w oparciu o realne potrzeby dziecka oraz możliwości finansowe rodziców. W sytuacjach, gdy rodzic nie wywiązuje się z obowiązku alimentacyjnego, pomagamy przygotować i uruchomić postępowanie egzekucyjne.

 

 

Ustalenie ustania obowiązku alimentacyjnego

 

Zwykle okolicznością uzasadniającą ustalenie ustania obowiązku alimentacyjnego jest tak zwana zmiana stosunków. Przykładowo: osoba uprawniona do pobierania alimentów osiąga pełną możliwość podjęcia pracy zarobkowej i zabezpieczenia w ten sposób swoich wszelkich potrzeb. Taka sytuacja najczęściej ma miejsce w przypadku zakończenia edukacji, ale może wynikać również z innych przyczyn (np. zakończenia rekonwalescencji po długiej chorobie). Zmianą stosunków określa się także sytuację, gdy osoba płacąca alimenty znajdzie się w gorszym położeniu materialnym, niż osoba uprawniona do alimentów i dalsze realizowanie obowiązku alimentacyjnego przerasta jej możliwości finansowe.

 

Alimenty  §  adwokat  §  Białystok

Pomagamy w sporządzeniu wniosków o ustalenie ustania obowiązku alimentacyjnego oraz prowadzimy tego typu sprawy wraz z wnikliwą analizą wszelkich przesłanek przemawiających za interesem naszych Klientów.

 

 

Podwyższenie alimentów

 

W trakcie trwania obowiązku alimentacyjnego może zaistnieć szereg okoliczności uzasadniających złożenie wniosku o podwyższenie alimentów. Gdy osobą uprawnioną jest dziecko, to już sam fakt jego dorastania generuje wyższe koszty utrzymania. Do tego mogą dojść koszty podjęcia nauki w szkole średniej lub wyższej, koszty związane z nauką poza miejscem zamieszkania etc. Odrębnymi czynnikami, uzasadniającymi wysokość alimentów, mogą być kwestie zdrowotne (koszty leków, zabiegów etc.), a także ogólny wzrost cen, generujący wyższe koszty utrzymania.

 

Alimenty  §  adwokat  §  Białystok

Nasza kancelaria adwokacka w Białymstoku prowadzi sprawy o podwyższenie alimentów w oparciu o analizę wszelkich czynników uzasadniających wniosek. Zawsze dążymy do tego, by orzeczenie sądowe w tej materii zabezpieczało potrzeby dziecka.

 

 

Obniżenie alimentów

 

Osoby, na których ciąży obowiązek alimentacyjny, także podlegają pełnej ochronie prawnej, o czym należy pamiętać. Niejednokrotnie zdarza się, że wysokość alimentów przekracza możliwości finansowe osoby, która je płaci. Taka sytuacja może zaistnieć już z chwilą zasądzenia nieobiektywnie wyliczonej kwoty, lub też w trakcie trwania obowiązku alimentacyjnego, gdy dochodzi do pogorszenia sytuacji materialnej osoby płacącej. Analogicznie – powodem obniżenia alimentów może być też poprawa sytuacji materialnej osoby uprawnionej do ich otrzymywania.

 

Alimenty  §  adwokat  §  Białystok

Służymy pomocą w zakresie spraw o obniżenie alimentów w przypadku zaistnienia przesłanek uzasadniających złożenie wniosku. Pomagamy także wszelką poradą prawną osobom, wobec których wszczęto nieuzasadnione postępowanie egzekucyjne.

 

 

Ograniczenie władzy rodzicielskiej

 

Ograniczenie władzy rodzicielskiej może przyjmować różne formy. Może to być np. sądowe zobowiązania rodzica do wykonania bądź zaniechania określonej czynności. Inną formą jest ustanowienie kuratora sądowego, a może to być także umieszczenie małoletniego w rodzinie zastępczej lub placówce opiekuńczo-wychowawczej. Sąd wydaje orzeczenie ograniczające władzę jednego lub obojga rodziców, kierując się zawsze w pierwszej kolejności dobrem małoletniego dziecka.

 

Alimenty  §  adwokat  §  Białystok

Podejmujemy się poprowadzenia każdej sprawy dotyczącej ograniczenia władzy rodzicielskiej w przypadku, gdy zachodzą obiektywne podstawy do podjęcia takich kroków wobec rodzica lub opiekuna.

 

 

Pozbawienie władzy rodzicielskiej

 

W przypadku, gdy w ocenie sądu sprawowanie władzy rodzicielskiej przez jednego lub obojga rodziców jest niemożliwe – sąd może zastosować środek zapobiegawczy w postaci pozbawienia władzy rodzicielskiej. Jest to najsurowszy środek ingerencji sądu, stosowany tylko w przypadku rażących zachowań rodzica (lub obojga rodziców), zagrażających bezpośrednio bezpieczeństwu oraz prawidłowemu rozwojowi dziecka.

 

Alimenty  §  adwokat  §  Białystok

Kierując się nadrzędną zasadą, że dobro dziecka jest dobrem najwyższym, podejmujemy się prowadzenia postępowań o pozbawienie władzy rodzicielskiej w sytuacjach tego wymagających.

 

 

Przywrócenie władzy rodzicielskiej

 

Zarówno ograniczenie, jak i pozbawienie władzy rodzicielskiej, są to w swym założeniu środki prawne o charakterze czasowym i mobilizującym rodzica do poprawy swojego postępowania. Jeżeli w ocenie sądu powody, dla których zostały one nałożone, przestaną być aktualne, władza rodzicielska może zostać przywrócona.

 

Alimenty  §  adwokat  §  Białystok

Pomagamy w przygotowaniu wniosków oraz prowadzimy postępowania w sprawach w zakresie przywrócenie władzy rodzicielskiej.

 

 

Ustalenie lub zmiana kontaktów

 

W przypadkach, gdy prawo do opieki nad dzieckiem przysługuje jednemu z rodziców, kwestia kontaktów dziecka z drugim rodzicem bywa czasem płaszczyzną sporów. W takiej sytuacji orzeczenie regulujące formy kontaktów lub zmianę wcześniejszego orzeczenia może wydać Sąd Rodzinny w oparciu o analizę aktualnej sytuacji rodziny.

 

Alimenty  §  adwokat  §  Białystok

Nasza kancelaria adwokacka świadczy wszelką pomoc w przygotowaniu i prowadzeniu postępowania w zakresie kontaktów rodziców z małoletnimi dziećmi.

 

 

Ustalenie lub zmiana miejsca pobytu dziecka

 

Miejsce zamieszkania dziecka określone ustawowo (czyli w terminologii prawniczej domicilium necessarium), ma istotne znaczenie we wszelkich sytuacjach prawno-administracyjnych, a także w sytuacjach, w których mogłoby dojść do zagrożenia bezpieczeństwa, czyli np. bezprawnego przetrzymywania dziecka przez jakąkolwiek osobę. Dlatego jest rzeczą niezwykle istotną, by miejsce pobytu dziecka było jasno określone pod kątem prawnym przez rodzica sprawującego władzę lub prawnego opiekuna.

 

Alimenty  §  adwokat  §  Białystok

Pomagamy w ustaleniu, zabezpieczeniu a także w zmianie miejsca pobytu dziecka: przygotowujemy pisma procesowe, świadczymy pomoc prawną i doradczą i prowadzimy postępowania w powyższym zakresie.

 

 

Ustalenie pochodzenia dziecka

 

Najczęściej kojarzone jest z zagadnieniami związanymi z ustaleniem/zaprzeczeniem ojcostwa, a także o unieważnienie uznania dziecka. Pod kątem prawnym możliwe jest także wszczęcie postępowania o unieważnienie lub zaprzeczenie macierzyństwa. Orzeczenia z powyższych tytułów mają fundamentalne znaczenie, gdyż decydują o właściwych wpisach w świadectwie urodzenia, a więc tym samym regulują kwestie majątkowe (dziedziczenia), a także wszelkie cywilno-prawne relacje pomiędzy dzieckiem a rodzicem.

 

Alimenty  §  adwokat  §  Białystok

Pomagamy w przeprowadzaniu wszelkich spraw związanych z ustaleniem pochodzenia dziecka. Służymy poradą w skomplikowanych zagadnieniach prawnych oraz w prawidłowym przygotowaniu wszelkich potrzebnych dokumentów.

 

 

Ubezwłasnowolnienie

 

Polega na częściowym lub całkowitym pozbawieniu danej osoby możliwości podejmowania czynności prawnych. Tego typu kroki podejmowane są zazwyczaj w stosunku do osób ze stwierdzoną chorobą psychiczną lub zaburzeniami psychicznymi powiązanymi np. z uzależnieniem od alkoholu lub narkotyków. Ubezwłasnowolnienie ma na celu ochronę takiej osoby, a także osób przebywających wcześniej pod jej opieką. Z wnioskiem o ubezwłasnowolnienie może wystąpić współmałżonek, krewny w linii prostej, rodzeństwo, a także przedstawiciel ustawowy, prokurator, Rzecznik Praw Obywatelskich i Rzecznik Praw Dziecka.

 

Alimenty  §  adwokat  §  Białystok

Świadczymy wszelką pomoc w sprawach o ubezwłasnowolnienie, pomagamy w sporządzeniu właściwych dokumentów i pism, oferujemy zastępstwo procesowe, jak również pomoc w postaci doradcy tymczasowego dla osób z ograniczoną zdolnością do podejmowania kroków prawnych.

 

 

Podział majątku wspólnego

 

Istnieją istotne różnice pomiędzy majątkiem wspólnym współmałżonków a ich majątkiem osobistym, nawet, jeśli nie regulują tego stosowne umowy majątkowe małżeńskie (tzw. intercyzy). Często też na tym tle dochodzi do nieporozumień i sporów pomiędzy małżonkami w trakcie rozwodu. Dochodzenie swoich praw w tej kwestii jest szczególnie ważne dla osób, które po rozwiązaniu małżeństwa pozostały bez środków do życia w wyniku nierzetelnie przeprowadzonego podziału majątku.

 

Alimenty  §  adwokat  §  Białystok

Pomagamy naszym Klientom w dochodzeniu swych praw do sprawiedliwego podziału majątku wspólnego. Oferujemy fachową i rzetelną pomoc prawną, zarówno na płaszczyźnie formalnej, jak i merytorycznej. Pomagamy także przygotować postępowanie egzekucyjne, jeżeli jest to uzasadnione.

 

 

Ustanowienie rozdzielności majątkowej

 

Rozdzielność majątkową (o ile zachodzi taka potrzeba) ustanawia się zwyczajowo w obecności notariusza, jeszcze przed zawarciem aktu małżeństwa. Istnieją jednak okoliczności, które mogą zmusić jednego ze współmałżonków do podjęcia w tym celu kroków prawnych – już w trakcie trwania związku małżeńskiego. Taką okolicznością może być np. stwierdzone chorobliwe uzależnienie drugiego współmałżonka od alkoholu, narkotyków bądź hazardu. Sądowe ustanowienie rozdzielności majątkowej nie musi być powiązane ani z separacją, ani z rozwodem.

 

Alimenty  §  adwokat  §  Białystok

Nasza kancelaria adwokacka oferuje wszelką pomoc prawną dla osób, które pragną zabezpieczyć swój majątek w trakcie trwania małżeństwa.

Nasza kancelaria świadczy kompleksową pomoc prawną z zakresu prawa rodzinnego. W ramach usług, oferujemy pomoc i prowadzenie postępowań, m.in. o:

 • ustalenie obowiązku alimentacyjnego
 • ustalenie ustania obowiązku alimentacyjnego
 • podwyższenie alimentów
 • obniżenie alimentów 
 • ograniczenie władzy rodzicielskiej
 • pozbawienie władzy rodzicielskiej
 • przywrócenie władzy rodzicielskiej 
 • ustalenie lub zmianę kontaktów
 • ustalenie lubzmianę miejsca pobytu
 • ustalenie pochodzenia dziecka
 • ubezwłasnowonienie
 • podział majątku wspólnego
 • ustanowienie rozdzielności majątkowej.