Rozwody

ROZWODY

 

Adwokat w Białymstoku

Pomoc prawna z zakresu spraw rozwodowych

 

 

Nasza kancelaria adwokacka w Białymstoku świadczy pomoc z zakresu przeprowadzania spraw rozwodowych, spraw o separacje oraz powiązanych z tym zagadnień, takich jak: alimenty, podział majątku, podział władzy rodzicielskiej etc.

 

Jesteśmy w stanie zaproponować najkorzystniejsze dla obu stron rozwiązania, a także zagwarantować profesjonalną obsługę doświadczonych radców prawnych. W ramach naszych działań staramy się w przystępny sposób przekazywać naszym Klientom wiedzę z zakresu prawa rodzinnego, wyjaśniając wszelkie niezrozumiałe kwestie, a także reprezentujemy naszych Klientów przed sądem w trakcie przebiegu rozprawy.

 

Złożoność oraz stopień skomplikowania spraw rozwodowych zależy od wielu czynników, wśród których należy wymienić posiadanie przez małżonków małoletnich dzieci, posiadanie aktu intercyzy, a także zamiar ubiegania się o rozwód z orzeczeniem o winie współmałżonka. Nasza kancelaria adwokacka w każdej sytuacji znajduje optymalne rozwiązanie, kierując się zarówno etyką zawodową, jak też interesem Klienta oraz ustawowo pojętym dobrem dziecka. Dążymy do tego, by wszelkie sporne i wymagające rozstrzygnięcia sądowego kwestie, takie jak:

 

 • przyznanie, ograniczenie lub pozbawienie władzy rodzicielskiej;
 • ustalenie sposobu utrzymywania kontaktów z dzieckiem lub dziećmi;
 • podział majątku wspólnego;
 • sposób dalszego zamieszkiwania małżonków, o ile żadne z nich nie chce wyprowadzić się ze wspólnego domu lub mieszkania;

 

znalazły swój korzystny finał w akcie rozwodowym.

 

Adwokat  §  rozwód  §  Białystok

Sprawy rozwodowe: szybko, dyskretnie i bez stresu

 

Nasza kancelaria adwokacka w Białymstoku zaprasza serdecznie do kontaktu mailowego, telefonicznego oraz osobistego. W trakcie rozmowy wyjaśniamy wszelkie wątpliwości, zapoznajemy naszych Klientów z procedurami prawnymi oraz przedstawiamy potencjalne możliwości uzyskania jak najkorzystniejszego orzeczenia sądowego. W ramach konsultacji przedstawiamy m.in.:

 

 • pozytywne przesłanki rozwodu bądź separacji;
 • sytuacje, w których sąd nie orzeka rozwodu;
 • czynniki mające wpływ na wysokość zasądzanych alimentów;
 • sposób prawidłowego sporządzenia pozwu rozwodowego.

 

Powierzenie naszej kancelarii poprowadzenia sprawy rozwodowej będzie trafną decyzją, dzięki której ten trudny etap życia przebiegnie w sposób możliwie szybki, dyskretny i bez nadmiernego dyskomfortu psychicznego.

 

Zgodnie z art. 56 § 1 Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego, jeżeli między małżonkami nastąpił zupełny i trwały rozkład pożycia, każdy z małżonków może żądać, ażeby sąd rozwiązał małżeńtwo przez rozwód.

W pierwszej kolejności, decydując się na zakończenie małżeństwa, istotnym jest ustalenie przez Klienta - razem z adwokatem - czy zachodzą przesłanki ustawowe, których wystąpienie jest niezbędne do orzeczenia rozwodu, bowiem sama wola małżonka nie jest wytarczającym ku temu powodem. Przesłankami warunkującymi orzeczenie rozdowu są zupełność oraz trwałość rozkładu pożycia, tj. że między małżonkami wygasły więzi materialna, fizyczna oraz emocjonalna, a także że rozkład ten cechuje trwałość, tj. odpowiedni upływ czasu i niemożność odbudowania relacji.

Każdorazowo, po wspólnym ustaleniu, że istnieją wyżej opisane przesłanki, adwokat sporządza pozew, w którym formułuje wniosek o orzeczenie rozwodu:

 

 • bez orzekania o winie któregokolwiek z małżonków
 • z orzeczeniem o winie.

 

Wnioskowanie o rozwód bez orzekania o winie, jest zazwyczaj procedurą o wiele krótszą, mniej skomplikowaną dowodowo, a przez to tańszą i  generującą mniej stresu.

Jednak w sytuacji, gdy jeden z małżonków dopuszcza się nagannego zachowania względem rodziny (na przykład stosuje przemoc fizyczną bądź psychiczną, grozi najbliższym, dopuścił się zdrady,  odmawia pomocy małżonkowi, mimo ciążących na nim obowiązków rodzinnych, bez uzasadnienia odmawia wspólnego pożycia, nadużywa alkoholu lub innych używek bądź jest uzależniony od hazadru), należy rozważyć wystąpienie z wnioskiem o orzeczenie winy małżonka. Konsekwencją orzeczenia rozwodu z wyłącznej winy jednego z małżonków jest możliwość uzyskania od niego alimentów, a także uniemożliwienie mu dochodzenia alimentów od małżonka, który nie został uznany za winnego rozkładu pożycia.

 

Zgodnie z art. 58 Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego, w wyroku rozwodowym, sąd orzeka bądź może orzec o:

 • władzy rodzicielskiej
 • miejscu pobytu dziecka
 • kontaktach rodziców z dzieckiem
 • wysokości obowiązku alimentacyjnego.
 • sposobie korzystania ze wspólnego mieszkania, w sytuacji gdy małżonkowie nadal wspólnie zamieszkują
 • eksmisji jednego z małżonka, gdy swoim nagannym zachowaniem uniemożliwia on wspólne korzystanie z mieszkania
 • podziale majątku wspólnego małżonków, o ile nie spowoduje to nadmiernej zwłoki w rozpoznaniu sprawy.

 

Zakres tego, co Klient chce i ma realną możliwość osiągnąć w ramach postępowania rozwodowego, jest każdorazowo i indywidualnie ustalane podczas spotkania. 

 

Jeżeli stan faktyczny przedstawiony przez Klienta wskazuje, że niemożliwym na danym etapie byłoby uzyskanie rozwodu - bowiem rozkład pożycia między małżonkami nie ma charakteru trwałego - możliwe jest złożenie pozwu o separację.

Takie rozwiązanie, w przypadku gdy brak jest realnych możliwości na uzyskanie rozwodu bądź gdy małżonek decyzję o definitywnym rozstaniu chce jeszcze przemyśleć, pozwala na ochronę prawnego interesu Klienta. Z chwilą orzeczenia separacji, między małżonkami powstaje bowiem ustrój rozdzialności majątkowej - tak więc przestajemy odpowiadać za ewentualne przyszłe długi współmałżonka.

słowa kluczowe: rozwód, alimenty, adwokat rozwód Białystok