Rozwody

Zgodnie z art. 56 § 1 Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego, jeżeli między małżonkami nastąpił zupełny i trwały rozkład pożycia, każdy z małżonków może żądać, ażeby sąd rozwiązał małżeńtwo przez rozwód.

W pierwszej kolejności, decydując się na zakończenie małżeństwa, istotnym jest ustalenie przez Klienta - razem z adwokatem - czy zachodzą przesłanki ustawowe, których wystąpienie jest niezbędne do orzeczenia rozwodu, bowiem sama wola małżonka nie jest wytarczającym ku temu powodem. Przesłankami warunkującymi orzeczenie rozdowu są zupełność oraz trwałość rozkładu pożycia, tj. że między małżonkami wygasły więzi materialna, fizyczna oraz emocjonalna, a także że rozkład ten cechuje trwałość, tj. odpowiedni upływ czasu i niemożność odbudowania relacji.

Każdorazowo, po wspólnym ustaleniu, że istnieją wyżej opisane przesłanki, adwokat sporządza pozew, w którym formułuje wniosek o orzeczenie rozwodu:

 

  • bez orzekania o winie któregokolwiek z małżonków
  • z orzeczeniem o winie.

 

Wnioskowanie o rozwód bez orzekania o winie, jest zazwyczaj procedurą o wiele krótszą, mniej skomplikowaną dowodowo, a przez to tańszą i  generującą mniej stresu.

Jednak w sytuacji, gdy jeden z małżonków dopuszcza się nagannego zachowania względem rodziny (na przykład stosuje przemoc fizyczną bądź psychiczną, grozi najbliższym, dopuścił się zdrady,  odmawia pomocy małżonkowi, mimo ciążących na nim obowiązków rodzinnych, bez uzasadnienia odmawia wspólnego pożycia, nadużywa alkoholu lub innych używek bądź jest uzależniony od hazadru), należy rozważyć wystąpienie z wnioskiem o orzeczenie winy małżonka. Konsekwencją orzeczenia rozwodu z wyłącznej winy jednego z małżonków jest możliwość uzyskania od niego alimentów, a także uniemożliwienie mu dochodzenia alimentów od małżonka, który nie został uznany za winnego rozkładu pożycia.

 

Zgodnie z art. 58 Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego, w wyroku rozwodowym, sąd orzeka bądź może orzec o:

  • władzy rodzicielskiej
  • miejscu pobytu dziecka
  • kontaktach rodziców z dzieckiem
  • wysokości obowiązku alimentacyjnego.
  • sposobie korzystania ze wspólnego mieszkania, w sytuacji gdy małżonkowie nadal wspólnie zamieszkują
  • eksmisji jednego z małżonka, gdy swoim nagannym zachowaniem uniemożliwia on wspólne korzystanie z mieszkania
  • podziale majątku wspólnego małżonków, o ile nie spowoduje to nadmiernej zwłoki w rozpoznaniu sprawy.

 

Zakres tego, co Klient chce i ma realną możliwość osiągnąć w ramach postępowania rozwodowego, jest każdorazowo i indywidualnie ustalane podczas spotkania. 

 

Jeżeli stan faktyczny przedstawiony przez Klienta wskazuje, że niemożliwym na danym etapie byłoby uzyskanie rozwodu - bowiem rozkład pożycia między małżonkami nie ma charakteru trwałego - możliwe jest złożenie pozwu o separację.

Takie rozwiązanie, w przypadku gdy brak jest realnych możliwości na uzyskanie rozwodu bądź gdy małżonek decyzję o definitywnym rozstaniu chce jeszcze przemyśleć, pozwala na ochronę prawnego interesu Klienta. Z chwilą orzeczenia separacji, między małżonkami powstaje bowiem ustrój rozdzialności majątkowej - tak więc przestajemy odpowiadać za ewentualne przyszłe długi współmałżonka.

rozwód, alimenty, adwokat rozwód Białystok