Wykonywanie umowy zlecenia a wypadek przy pracy – cz. 2

Wykonywanie umowy zlecenia a wypadek przy pracy – cz. 2

 

Wypadek przy pracy nie tylko w zakładzie pracy i nie tylko przy świadczeniu pracy na podstawie umowie o pracę, tj. tak zwane zdarzenia zrównane z wypadkiem przy pracy

Za wypadek przy pracy mogą zostać uznane nie tylko zdarzenia, do których doszło na terenie zakładu pracy i których doświadczyła osoba pracująca na podstawie umowy o pracę, ale także incydenty, które na pierwszy rzut oka nie jawią się jako typowe wypadki przy pracy. Przepisy prawa wskazują bowiem znacznie szerszy zakres okoliczności i zdarzeń objętych mianem wypadku przy pracy.

Omawiając powyższą kwestię, w pierwszej kolejności należy wskazać bezpośrednie sytuacje zrównane z wypadkiem przy pracy, a ujęte w art. 3 ust. 2 pkt 1-3 Ustawy o Ubezpieczeniu Społecznym z Tytułu Wypadków Przy Pracy i Chorób Zawodowych. Jako wypadek przy pracy zostaną w takim przypadku zakwalifikowane zdarzenia, do których doszło:

1) w czasie podróży służbowej w okolicznościach innych niż określone w ust. 1 (link), chyba że wypadek spowodowany został postępowaniem pracownika, które nie pozostaje w związku z wykonywaniem powierzonych mu zadań;

2) podczas szkolenia w zakresie powszechnej samoobrony;

3) przy wykonywaniu zadań zleconych przez działające u pracodawcy organizacje związkowe.


Za wypadek przy pracy uważa się również nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło w okresie ubezpieczenia wypadkowego z danego tytułu podczas:

1) uprawiania sportu w trakcie zawodów i treningów przez osobę pobierającą stypendium sportowe;

2) wykonywania odpłatnie pracy na podstawie skierowania do pracy w czasie odbywania kary pozbawienia wolności lub tymczasowego aresztowania;

3) pełnienia mandatu posła lub senatora, pobierającego uposażenie;

4) odbywania szkolenia, stażu, przygotowania zawodowego dorosłych lub przygotowania zawodowego w miejscu pracy przez osobę pobierającą stypendium w okresie odbywania tego szkolenia, stażu, przygotowania zawodowego dorosłych lub przygotowania zawodowego w miejscu pracy na podstawie skierowania wydanego przez powiatowy urząd pracy lub przez inny podmiot kierujący, pobierania stypendium na podstawie przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy w okresie odbywania studiów podyplomowych;

5) wykonywania przez członka rolniczej spółdzielni produkcyjnej, spółdzielni kółek rolniczych oraz przez inną osobę traktowaną na równi z członkiem spółdzielni w rozumieniu przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych, pracy na rzecz tych spółdzielni;

6) wykonywania pracy na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia lub umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem Cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia;

6a) wykonywania pracy na podstawie umowy uaktywniającej, o której mowa w ustawie z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz.U. z 2019 r. poz. 409 i 730);

7) współpracy przy wykonywaniu pracy na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia lub umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem Cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia;

8) wykonywania zwykłych czynności związanych z prowadzeniem działalności pozarolniczej w rozumieniu przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych;

9) wykonywania zwykłych czynności związanych ze współpracą przy prowadzeniu działalności pozarolniczej w rozumieniu przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych;

10) wykonywania przez osobę duchowną czynności religijnych lub czynności związanych z powierzonymi funkcjami duszpasterskimi lub zakonnymi;

11) odbywania służby zastępczej;

12) nauki w Krajowej Szkole Administracji Publicznej im. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego przez słuchaczy pobierających stypendium;

12a) kształcenia się w szkole doktorskiej przez doktorantów otrzymujących stypendium;

13) wykonywania pracy na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia lub umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem Cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, albo umowy o dzieło, jeżeli umowa taka została zawarta z pracodawcą, z którym osoba pozostaje w stosunku pracy, lub jeżeli w ramach takiej umowy wykonuje ona pracę na rzecz pracodawcy, z którym pozostaje w stosunku pracy.

 

Podkreślenia wymaga fakt, iż przepisy dotyczące wypadków przy pracy stosuje się do umów, do których stosuje się przepisy normujące umowę zlecenia. Wobec czego stosuje się je do umów nienazwanych (bez względu na nazwę umowy), jeżeli treść danej umowy odpowiada umowie zlecenia lub stosuje się do niej przepisy o zleceniu.

WAŻNE! Przepisów nie stosuje się do umowy o dzieło.