Wypadek przy pracy – obowiązki pracodawcy

Wypadek przy pracy – obowiązki pracodawcy

W niniejszej części zostaną omówione obowiązki pracodawcy w stosunku do pracownika w razie wypadku przy pracy.

Stosowanie do art. 234 Kodeksu Pracy

W razie wypadku przy pracy pracodawca jest obowiązany podjąć niezbędne działania eliminujące lub ograniczające zagrożenie, zapewnić udzielenie pierwszej pomocy osobom poszkodowanym i ustalenie w przewidzianym trybie okoliczności i przyczyn wypadku oraz zastosować odpowiednie środki zapobiegające podobnym wypadkom.

Pierwszym i podstawowym obowiązkiem pracodawcy jest zapewnienie pierwszej pomocy pokrzywdzonemu pracownikowi. Jest to oczywistym obowiązkiem pracodawcy mającym na celu ograniczenie skutków zdarzenia w tym ratowaniu życia pracownika np. uszkodzenie organów wewnętrznych, naruszenie układu krwionośnego.

Jednocześnie pracodawca jest obowiązany podjąć czynności, które ograniczą dalszą możliwość zagrożenia np. odcięcie prądu, zabezpieczenie miejsca zdarzenia, wyłączenie wadliwej maszyny, ewakuowanie pracowników.

Stosowanie do § 3 Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy z dnia 1 lipca 2009 r. (Dz.U. Nr 105, poz. 870)

  1. Do czasu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku pracodawca ma obowiązek zabezpieczyć miejsce wypadku w sposób wykluczający:
  • dopuszczenie do miejsca wypadku osób niepowołanych;
  • uruchamianie bez koniecznej potrzeby maszyn i innych urządzeń technicznych, które w związku z wypadkiem zostały wstrzymane;
  • dokonywanie zmiany położenia maszyn i innych urządzeń technicznych, jak również zmiany położenia innych przedmiotów, które spowodowały wypadek lub pozwalają odtworzyć jego okoliczności.
  1. Zgodę na uruchomienie maszyn i innych urządzeń technicznych lub dokonanie zmian w miejscu wypadku wyraża pracodawca, w uzgodnieniu ze społecznym inspektorem pracy, po dokonaniu oględzin miejsca wypadku oraz po sporządzeniu, jeśli zachodzi potrzeba, szkicu lub fotografii miejsca wypadku.
  2. Zgodę, o której mowa w ust. 2, w sytuacji zaistnienia wypadku śmiertelnego, ciężkiego lub zbiorowego wyraża pracodawca po uzgodnieniu z właściwym inspektorem pracy i prokuratorem, a w razie zaistnienia takich wypadków w zakładzie górniczym - także po uzgodnieniu z właściwym organem nadzoru górniczego.
  3. Dokonywanie zmian w miejscu wypadku bez uzyskania zgody, o której mowa w ust. 2 i 3, jest dopuszczalne, jeżeli zachodzi konieczność ratowania osób lub mienia albo zapobieżenia grożącemu niebezpieczeństwu.

Wskazać należy, iż najbardziej istotny jest ust 3 wskazanego paragrafu, gdy tylko dochodzi do zaistnienia wypadku śmiertelnego, ciężkiego lub zbiorowego konieczny jest udział inspekcji pracy i prokuratora. Pracodawca musi się bezwzględnie do niego zastosować.

W następstwie wypadku pracodawca obowiązany jest ustalenie okoliczności i przyczyn wypadku i zastosować wszelkie możliwe środki które zapobiegną zagrożeniu w przeszłości. Działania te zależą każdorazowo od okoliczności zdarzania. Jako przykłady można wskazać działania takie jak:

- ponowne przeszkolenie pracowników z obsługi maszyny,

- zmiana dotychczasowych procedur BHP

- przeprowadzenie remontu maszyny

- ograniczenie dostępu pracowników do pewnych części zakładu pracy

Pracodawca jest obowiązany niezwłocznie zawiadomić właściwego okręgowego inspektora pracy i prokuratora o śmiertelnym, ciężkim lub zbiorowym wypadku przy pracy oraz o każdym innym wypadku, który wywołał wymienione skutki, mającym związek z pracą, jeżeli może być uznany za wypadek przy pracy.

Warto tutaj odnieść do tego czym jest wypadek przy pracy: https://bialystok-adwokaci.com/wykonywanie-umowy-zlecenia-a-wypadek-przy-pracy-cz-1


Pracodawca jest obowiązany prowadzić rejestr wypadków przy pracy.

Rejestr powinien zawierać następujące dane:

1) imię i nazwisko poszkodowanego;

2) miejsce i datę wypadku;

3) informacje dotyczące skutków wypadku dla poszkodowanego;

4) datę sporządzenia protokołu powypadkowego;

5) stwierdzenie czy wypadek jest wypadkiem przy pracy;

6) datę przekazania do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wniosku o świadczenia z tytułu wypadku przy pracy;

7) liczbę dni niezdolności do pracy;

8) inne informacje, niebędące danymi osobowymi, których zamieszczenie w rejestrze jest celowe, w tym wnioski i zalecenia profilaktyczne zespołu powypadkowego.

Pracodawca jest obowiązany przechowywać protokół ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy wraz z pozostałą dokumentacją powypadkową przez 10 lat.

Koszty związane z ustalaniem okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy ponosi pracodawca.

Pracodawca obowiązany jest sporządzić protokół wypadku (w stosunku do osoby zatrudnionej na umowie o pracę) lub kartę (zdarzenia zrównane z wypadkiem przy pracy). Więcej o protokole tutaj.

Adw Adam Mroczkowski